Algemene voorwaarden

The pretty store/ pretty evil/pretty flamboyant & pretty concerts staat onder de naam van eenmanszaak Banket Bakker Bas (hierna: BBB). BBB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69737177 en is gevestigd aan J.J. Allanstraat 403 (1551RJ) te Westzaan.

Artikel 1 - Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

 

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

 

Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van BBB.

 

Producten: De Producten die door BBB worden aangeboden zijn voedingssupplementen.

 

Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: BBB.

 

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van BBB en iedere Overeenkomst tussen BBB en een Koper en op elk Product dat door BBB wordt aangeboden.

 

Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BBB aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van BBB zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

 

In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met BBB is overeengekomen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 

Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod

Alle door BBB gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

 

Het door BBB gedane Aanbod is vrijblijvend. BBB is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft BBB het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor BBB gegronde reden te weigeren.

 

Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen BBB niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). BBB kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

 

Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van BBB zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Een samengestelde prijsopgave verplicht BBB niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

 

Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van BBB heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.

 

Een Aanbod kan door BBB gedaan worden via de website.

 

Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met BBB, zal BBB de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

 

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is BBB daaraan niet gebonden.

 

BBB is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

 

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

 

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper ten aanzien van alle Producten waarvan de verzegeling na de levering is verbroken met het oog op de houdbaarheid. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

 

 

 

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

BBB zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft BBB het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

 

Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BBB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan BBB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BBB zijn verstrekt, heeft BBB het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 

Bij de uitvoering van de Overeenkomst is BBB niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor BBB, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

 

BBB kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

 

BBB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat BBB is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BBB bekend was.

 

Koper vrijwaart BBB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.